28 December 2011

In atentia furnizorilor – Contractare 2012

IN ATENTIA TUTUROR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, DISPOZITIVE MEDICALE AFLATI IN RELATII CONTRACTUALE CU C.A.S. HUNEDOARA SAU CARE DORESC SA INTRE IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS HUNEDOARA PENTRU ANUL 2012

Avand in vedere:

• prevederile art. 250 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile H.G. nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei sociale de sanatate pentru anii 2011-2012 cu modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1723/950/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012;
• adresa CNAS nr. NLD 10089/27.12.2011, inregistrata la CAS HUNEDOARA cu nr.9433/27.12.2011.

Facem urmatoarele precizari:

1. Pentru furnizorii care la data de 31.12.2011 se afla in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate:

 • pentru luna ianuarie 2012 CAS HUNEDOARA incheie acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2011, pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre Casa de Asigurari de Sanatate si acestia (documente, conditii de eligibilitate, etc), cu valabilitate pana la 31.01.2012. Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale. Eventualele diferente rezultate ca urmare a negocierii actelor aditionale pentru anul 2012 si prevederile cuprinse in actele aditionale corespunzatoare lunii ianuarie 2012 se vor regulariza.
 • începand cu data de 31.01.2012, contractele pentru anul 2011 se prelungesc prin acordul partilor pana la data de 31.12.2012, prin acte aditionale. Pentru aceasta, conform calendarului de contractare ce va fi afisat pe site-ul CAS HUNEDOARA, in cursul lunii ianuarie 2012, furnizorii vor depune obligatoriu:
  – cerere de continuare a relatiei contractuale cu CAS HUNEDOARA pentru anul 2012 (conform modelului afisat pe site-ul CAS HUNEDOARA);

  – dovada platii la zi a contributiei la Fond pentru asigurari sociale de sanatate si a contributiei pentru concedii si indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale in vigoare-vezi opis;
  – tabele si anexe actualizate care stau la baza calcularii punctajelor in vederea alocarii valorilor de contracte, conform modelelor din opis;
  – documente care au stat la baza derularii contractului si care au fost modificate, completate sau actualizate, in termen de valabilitate la 31.01.2012, pentru indeplinirea conditiilor de eligibilitate, alte documente specifice fiecarui tip de asistenta care sunt mentionate in fiecare opis;
  – de asemenea, conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale.

2. Pentru furnizorii care nu se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate la data de 31.12.2011 se va demara procesul de contractare conform calendarului de contractare ce va fi afisat pe site-ul CAS HUNEDOARA si cu respectarea prevederilor legale in vigoare, urmand a fi încheiate contracte cu valabilitate pana la data de 31.12.2012.

Descarca documente atasate articolului.
[Adresa CNAS nr.10089/27.12.2011 ]
[Adresa CJAS nr.9446/28.12.2011 ]
[H.G. nr. 1389/2010 pt. aprobarea Contractului-cadru pt.anii 2011-2012]  
[Ordin MS/CNAS nr.1723/950/2011 NM. de aplicare a C.C. pe anul 2012]